Nastavení

 • horizontální rozvržení – přepíná rozvržení hlavního okna mezi implicitním vertikálním a volitelným horizontálním
 • vždy nahoře – okno aplikace zůstane vždy viditelné nad ostatními okny
 • zapamatovat pozici okna – velikost a pozice okna Vocabulary Master bude při spuštění stejná jako při jeho ukončení
 • ikona v system tray – umístí ikonu aplikace do system tray
  • zobrazovat slovíčka v balónové nápovědě – v intervalu učení bude zobrazena balónová nápověda s definovanou šablonou
  • minimalizovat do tray – aplikace nebude při minimalizaci viditelná na panelu úloh
 • jazyk – slouží pro přepínání lokalizace aplikace do jiných jazyků
 • kontrolovat aktualizace – zobrazí upozornění v případě vydání nové verze Vocabulary Master

 • frekvence slovíček – interval učení, ve kterém budou zobrazovány nová slovíčka
 • počkat na odpověď – zpoždění, po jehož uplynutí bude zobrazena odpověď na zobrazené slovíčko
 • přehrát zvuk s novým slovíčkem – zvuková signalizace nového slovíčka
  • systémový – implicitní zvuk upozornění operačního systému
  • vlastní – vlastní zvukový soubor přehrávaný s novým slovíčkem
 • vizuální upozornění na nové slovíčko – signalizace „problikáním“ textové části s novým slovíčkem
 • učit zakázaná slovíčka – budou nabízeny k učení i slovíčka, které byly ve slovníku zakázány
 • změnit směr učení – je možno volit směr učení jedním, opačným, nebo náhodným směrem
 • zahájit učení při spuštění aplikace – učení bude automaticky zahájeno po spuštění Vocabulary Master

Hlavní okno

 • nástrojová lišta – zobrazení nástrojové lišty s ovládacími tlačítky pro učení
 • názvy jazyků – zobrazení popisků jazyků
 • názvy kategorií – zobrazení kategorie (lekce), do které náleží zobrazené slovíčko
 • ovládací prvky – tlačítka pro změnu priority a zakázání zobrazeného slovíčka
 • stavový řádek – zobrazení informačního řádku ve spodní části hlavního okna
 • barva upozornění – barva vizuální signalizace nového slovíčka

Správce slovíček

 • povolení / zakázání kategorie – zobrazení zaškrtávacího tlačítka na záložkách kategorií
 • změna priority kategorie – zobrazení ovládacího prvku s úrovní priority na záložkách kategorií

Učení

 • další – okamžité zobrazení dalšího slovíčka v režimu učení
 • odpověď – okamžité zobrazení odpovědi na zobrazené slovíčko

Okno

 • minimalizovat – minimalizace okna aplikace do lišty úloh nebo system tray
 • obnovit – obnova okna z minimalizovaného stavu

Zobrazuje přehled instalovaných modulů s případnými licenčními ujednáními.


 • použít proxy – povolí proxy pro veškerou síťovou komunikaci
  • název hostitele – IP adresa nebo název proxy serveru
  • port – port, na kterém je proxy server dostupný
  • uživatelské jméno – přihlašovací uživatelské jméno na proxy server, je-li vyžadováno
  • heslo – přihlašovací heslo
  • typ – typ proxy serveru